Teekkarin opiskelumenetelmät

Luennot

Luennointi on perinteisimpiä opetusmenetelmiä yliopistomaailmassa. Perinteisen luennoinnin rinnalle on tullut myös muita opetusmenetelmiä. Luentojen aikana voidaan esimerkiksi harjoitella aihepiiriin liittyviä tehtäviä, pitää esitelmiä tai osatenttejä.

Ensimmäisen syksyn aikana suurin osa opinnoista koostuu DI-koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisistä kursseista, joita luennoidaan suurelle joukolle isoissa luentosaleissa. Opintojen edetessä opetusryhmät pienenevät ja opetus muuttuu henkilökohtaisemmaksi, keskustelevammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi.

Harjoitustyöt

Harjoitustöissä pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön. Käytät tutkimus- ja mittauslaitteita ja opit taitoja, joita tarvitset työelämässä.

Harjoitustyöt ovat usein ryhmätöitä. Näin pääset kiinni alalle luontevaan projektityöskentelyyn.

Teet harjoitustöistä useimmiten työselostuksen, jossa kertaat, mitä olet tehnyt, miksi ja mitä tuloksia sait. Samalla erilaisten työselostusten kirjoittaminen tukee teknisen raportoinnin oppimista sekä kandidaatintyön ja diplomityön tekemistä.

Lasku-harjoitukset

Laskuharjoituksissa eli laskareissa käydään läpi harjoitustehtäviä assistentin johdolla.

Työharjoittelu

Työharjoittelussa koet, millaista työ on käytännössä ja solmit kontakteja työelämään. Moni opiskelija tekee oman alan töitä jo opiskeluidensa aikana.

Oulun yliopistossa seurataan opintojen kehittymistä hyvin tarkkaan. Seurantaa varten on kehitetty myös tilastollisia työkaluja. Esimerkiksi, jos suurella joukolla opiskelijoita on saman kurssin kanssa ongelmia, kurssin suoritustapoja voidaan muuttaa oppimista tukevammiksi tai ääritapauksessa korvata kurssi uudella.