Teknillistieteellisen alan koulutusohjelmat
Valitse oma huippualasi

Oulun yliopiston teknillistieteellinen tieteenala muodostaa yhden Suomen suurimmista yliopisto-opetusta tekniikan alalla tarjoavista kokonaisuuksista. Perustutkintoa suorittaa kerrallaan noin 3 600 opiskelijaa. Koulutusohjelmia on seitsemän, jokaisessa vielä useita erikoistumisaloja. Valinnanvaraa riittää niin opintojen kuin myös uravaihtoehtojen suhteen.

Arkkitehtuuri

40 aloituspaikkaa

Arkkitehtuurin koulutusohjelmasta valmistuu arkkitehteja vaativiin ja monipuolisiin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.

Opinnot sisältävät mm. arkkitehtuurin historian, nykyarkkitehtuurin, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun, rakennus- ja korjaussuunnittelun, rakentamistekniikan, taiteen ja arkkitehtuuriin liittyvän muotoilun opintoja sekä käytännön työharjoittelua.

Opintojen pääpaino on suunnittelu-harjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. CAD-opetus ja työpajatyöskentely on integroitu opinto-jaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikki-tilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuuri-keskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään.

Kolmen ensimmäisen vuoden opinnot antavat vahvan taiteellisen, teknistieteellisen ja ammatillisen perustan arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi.

Erikoistumisalat
– yhdyskuntasuunnittelu
– rakennussuunnittelu
– Architectural Design
(kansainvälinen,  englannin-kielinen ohjelma)

Valmistuneen työnimike
– arkkitehti

haalari-arkkitehtuuri

Konetekniikka

105 aloituspaikkaa

Konetekniikka on laitteiden suunnittelua ja teknistä laskentaa, ohjausautomaatiota, materiaaliosaamista ja tuotantotekniikkaa.

Konetekniikka on mukana lähes kaikessa tekniikassa: prosessiteollisuuden ja ympäristöteknologian laitteissa, elektroniikan mekaniikassa ja valmistuksessa, rakennusteollisuuden tuotteissa ja tuotantovälineissä.

Konetekniikan osaajana yhdistät eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi. Voit hyödyntää koneteknistä perusosaamistasi kaikilla tekniikan soveltamisalueilla.

Konetekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät teollisuudenaloilla, joiden merkitys kansantaloudessa on suuri sekä työpaikkojen että ulkomaanviennin kannalta.

Erikoistumisalat
– auto- ja työkonetekniikka
– koneensuunnittelu
– materiaalitekniikka
– mekatroniikka ja konediagnostiikka
– rakennesuunnittelu ja
rakentamisteknologia
– teknillinen mekaniikka
– tuotantotekniikka

Riittävän laajan osaamisalueen varmistamiseksi opiskelijat täydentävät opintojaan jonkin toisen opintosuunnan opinnoista.

Valmistuneiden työnimikkeitä
– tuotantojohtaja
– tuotekehitysjohtaja
– suunnittelija
– tuotantoinsinööri
– tuotekehitysinsinööri

haalari-konetekniikka

Prosessi-
tekniikka

75 aloituspaikkaa

Laaja-alainen prosessi-tekniikan koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämässä useilla eri aloilla.

Prosessitekniikan opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Koulutus antaa sinulle valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoprosesseja. Hallitset energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun, prosessien automaattisen säädön ja optimoinnin.

Prosessitekniikasta valmistuneet ovat haluttuja asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa – myös eri puolilla maailmaa.

Erikoistumisalat
– automaatiotekniikka
– biotuotteet ja bioprosessitekniikka
– kemian prosessitekniikka
– prosessimetallurgia
– teollisuuden energia- ja  ympäristötekniikka
– vesi- ja yhdyskuntatekniikka

Valmistuneiden työnimikkeitä
– käyttöinsinööri
– kehityspäällikkö
– tuotekehityspäällikkö
– automaatiosuunnittelija
– prosessisuunnittelija

Uusi koulutusohjelma
Oulun yliopistossa on käynnistynyt kaivos- ja rikastustekniikan viisivuotinen DI-koulutusohjelma. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet ohjelmassa vuonna 2015.

haalari-arkkitehtuuri

Sähkötekniikka

55 aloituspaikkaa

Sähkötekniikan koulutusohjelma keskittyy elektroniikkasuunnitteluun, teknilliseen fysiikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, jotka ovat maailmanlaajuisia, hyvin työllistäviä kasvualoja.

Sähkötekniikan kandidaattivaihe antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan sekä laajat perustiedot sähkötekniikasta. Koulutusohjelma antaa sinulle myös pohjaa hakeutua fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi.

Koulutuksen myötä sinulla on syvälliset tiedot valitsemaltasi alueelta. Kykenet soveltamaan tietojasi mm. alan tuotekehitykseen, tuotantoon, markkinointiin sekä johtamiseen.

Koulutuksessa pääset kehittämään monipuolisesti osaamistasi – etenkin matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua ja teknistä osaamista. Valmistuneena diplomi-insinöörinä olet alan kehityksen eturintamassa.

Erikoistumisalat
– elektroniikan suunnittelu
– elektroniikan materiaalit ja komponentit
– fotoniikka ja mittaustekniikka
– tietoliikennetekniikka

Opintoihin sisältyy tavallisesti myös laajahko kokonaisuus jonkin toisen erikoistumisalan opinnoista sekä ns. valinnaisia opintoja.

Valmistuneiden työnimikkeitä
– elektroniikkasuunnittelija
– projektipäällikkö
– testausinsinööri
– kehityspäällikkö
– tuotejohtaja

Tietotekniikka

55 aloituspaikkaa

Tietotekniikka on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi elämäämme ja koko yhtteiskuntaamme. Tässä kehityksessä ovat avainasemassa tietotekniikan diplomi-insinöörit.

Tietotekniikkaa opiskellessasi pääset kehittämään osaamistasi monin eri tavoin. Oulun yliopistossa tietotekniikan tutkimus on maailman ehdotonta kärkeä.

Opintosuunnan voit valita oman kiinnostuksesi perusteella ja perehtyä esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoälyyn ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn.

Voit myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa älypuhelimiin, matkapuhelinverkkoihin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka hallitsee uudet teknologiat, kuten jokapaikan tietotekniikan ja sosiaalisen laskennan, sekä kykenee kehittämään uusia ohjelmistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin.

Tutkintosi on kansainvälisesti arvostettu, ja se tarjoaa erinomaiset edellytykset ulkomailla työskentelyyn sekä yrityksissä että tutkimuslaitoksissa. Tietotekniikan diplomi-insinöörit ovat perinteisesti työllistyneet erinomaisesti, ja heidän työtehtävänsä ovat myös monipuolisia.

Erikoistumisalat
– informaatiotekniikka
– soveltava tietotekniikka
– sulautetut järjestelmät

Valmistuneiden työnimikkeitä
– ohjelmistosuunnittelija
– järjestelmäsuunnittelija
– kehityspäällikkö
– tekninen asiantuntija
– tutkija

Tuotantotalous

35 aloituspaikkaa

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteen menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä.

Tuotantotalouden omilla teemoilla pyritään tehokkuuden, laadukkuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen huomioiden kestävän kehityksen hyvät periaatteet. Opiskelijana voit valita itseäsi kiinnostavat painotukset laajasta kokonaisuudesta.

Lopullinen erikoistuminen tapahtuu diplomityövaiheessa. Diplomityö on noin puolen vuoden itsenäinen projekti, joka pääsääntöisesti tehdään yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten tahojen kuten teollisuusyritysten, suunnittelutoimistojen, asiantuntijapalveluyritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Erikoistumisalat
– tuotannollinen toiminta
– tuotehallinta
Lisäksi näitä täydentävät
– laatu- ja prosessijohtaminen
– organisaation ja osaamisen johtaminen
– projektijohtaminen

Valmistuneiden työnimikkeitä
– asiakaspäällikkö
– laatupäällikkö
– kehitysjohtaja
– projektipäällikkö
– hankintapäällikkö

Ympäristö-
tekniikka

45 aloituspaikkaa

Ympäristötekniikan opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit, lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt sekä luonnon vesiprosessit.

Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää teollisia ja luonnonprosesseja. Hallitset energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun sekä tunnet ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia.

Valmistuneet ovat haluttuja alansa asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa – eri puolilla maailmaa.

Erikoistumisalat
– automaatiotekniikka
– biotuotteet ja bioprosessitekniikka
– kemian prosessitekniikka
– prosessimetallurgia
– teollisuuden energia- ja ympäristötekniikka
– vesi- ja yhdyskuntatekniikka

Valmistuneiden työnimikkeitä
– ympäristöinsinööri
– vesistösuunnittelija
– prosessisuunnittelija
– tuotantopäällikkö
– kehityspäällikkö

Kaivos- ja rikastus-
tekniikka

30 aloituspaikkaa

Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmassa koulutetaan kaivostekniikkaan ja rikastustekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä. Pohjaksi opiskellaan laaja-alainen tekniikan kandidaatin tutkinto. Erikoistuminen tapahtuu diplomi-insinööriopinnoissa.

Kaivannaisalan opintoihin sisältyy matemaattis-luonnontieteellisistä perusopintoja kuten geologiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä prosessi-, ympäristö- ja konetekniikan ja tuotantotalouden opintoja. Lisäksi aineopinnoissa on kalliomekaniikan ja rikastustekniikan perusteet.

Kaivostekniikan opinnoista saatua asiantuntemusta voidaan käyttää paitsi metallikaivosten suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa myös muussa maankamaran luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvässä toiminnassa, kuten rakennuskivi- ja maa-ainestuotannossa.

Rikastusteknisiin  menetelmiin kuuluvat mm. murskaus, jauhatus, mekaaninen rikastustekniikka, vaahdottaminen, tiheyseroihin perustuvat menetelmät sekä magneettiset, elektrostaattiset ja kemialliset rikastusmenetelmät, joiden avulla voidaan louhitusta malmista rikastaa tai erottaa taloudellisesti arvokkaat mineraalit.

Oulun yliopistossa on maailman ensimmäinen yliopistoympäristöön rakennettu jatkuvatoiminen, automatisoitu koerikastamo (minipilot), joka tarjoaa vaahdotusmenetelmään perustuvan nykyaikaisen opetus- ja tutkimusympäristön.

Erikoistumisalat
– kaivostekniikka
– rikastustekniikka

Valmistuneiden uramahdollisuudet
– kaivostekniikan tai rikastustekniikan asiantuntija kaivannaisalan yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa
– tuotannonohjaus-, tuotekehitys-, markkinointi- sekä muut teknilliset ja teknillistaloudelliset insinööritehtävät
– tutkimus, suunnittelu- ja tuotanto- sekä johtotehtävät